Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CORK Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CORK

Rekrutacja

Szanowni Państwo

1 marca 2021r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ może się okazać, że nie ma już miejsc. Rekrutacja kończy się 1 czerwca. Po tym terminie przyjęcie do szkoły będzie uzależnione od tego czy są jeszcze wolne miejsca.

Do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci 7-letnie.

 

W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w danym roku kalendarzowym i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola (zerówki),

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie irlandzkim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

Zgłoszenia powinny zawierać:

1. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły z:

  • klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka

2. Kserokopię skróconego aktu urodzenia.

3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej (można także dostarczyć je we wrześniu)

Zgłoszenie należy wysłać na adres: rekrutacjaspkcork@gmail.com

NIE WYSYŁAMY PODAŃ POCZTĄ !!!