Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CORK Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CORK

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Bakuła.
 • E-mail: cork@orpeg.pl
 • Telefon: +353857187327

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork
 • Adres: North Monastery Secondary School, North Monastery Road, Cork
 • E-mail: cork@orpeg.pl
 • Telefon: +353857187327

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork

North Monastery Community School,

North Monastery Road,

T23P825

Cork

cork@orpeg.pl

Budynek szkoły jest częścią kampusu edukacyjnego. Do szkoły prowadzi podjazd.

Szkoła korzysta z 3 wejść. Do jednego z wejść prowadzi chodnik oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. W szkole jest winda.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.