Rekrutacja 2022/2023

 1 marca 2022r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2022/2023.

Prosimy nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ może się okazać, że nie ma już miejsc. Rekrutacja kończy się 1 czerwca. Po tym terminie przyjęcie do szkoły będzie uzależnione od tego czy są jeszcze wolne miejsca.

Do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci 7-letnie.

Do klas starszych – zgodnie z wiekiem dziecka

W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w danym roku kalendarzowym i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola (zerówki),

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie irlandzkim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

Zgłoszenia powinny zawierać:

1. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU). Prosimy o uważna zapoznanie się i podpisanie zgodnie z wolą 

  • klauzuli informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka

Brak podpisanej klauzuli oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych jest równoważny z odrzuceniem podania o przyjęcie do szkoły.

2. Kserokopię skróconego aktu urodzenia.

3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej (można także dostarczyć je we wrześniu)

Zgłoszenie należy wysłać na adres: rekrutacjaspkcork@gmail.com

NIE WYSYŁAMY PODAŃ POCZTĄ !!!

 

Niektóre informacje o szkole

 

Misja Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z póżn. zm.), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na tej podstawie.

Nadrzędną ideą Szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
w szczególności:

1)        zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego;

2)        ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;

3)        podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;

4)        współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą.

 

Prawo

Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPL wynikają z przepisów polskiego prawa oświatowego. Poza ww. ustawami ważnym dla funkcjonowania szkoły aktem prawnym jest również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652 z pozn. zm.),

Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Jedna z największych  polskich szkół uzupełniających w Irlandii. Placówka istnieje od 2007 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum ( w tzw. programie uzupełniającym) .

Budynek szkoły

Szkoła znajduje się w budynku chłopięcej szkoły średniej na North Monastery Road w Cork.

Sale lekcyjne są słoneczne, przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny.

Liczba miejsc ograniczona do 25 uczniów.

Biblioteka

Bogaty księgozbiór pomocy dydaktycznych,  klasyki i literatury najnowszej dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy także dział dla dorosłych.

Świetlica

Tu dzieci mogą oczekiwać na rodzeństwo, spędzić twórczo czas na warsztatach plastycznych i odpocząć. Świetlica jest odpłatna, ponieważ jej funkcjonowania nie obejmuje dotacja państwowa na szkołę. Prowadzi ją założone przez rodziców  Stowarzyszenie Edukacyjne PolsCork

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Równolegle do Rady Rodziców działa także Stowarzyszenie Edukacyjne PolsCork powołane do wspierania pracy Szkoły Polskiej  i Rady Rodziców. Składa się z rodziców obecnych i byłych uczniów.

Przedmioty

Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j. polski – 4 godz.)

Wszystkie pozostałe klasy: j. polski ( 3 godz.) wiedza o Polsce ( 2 godz.)

Poza lekcjami

Wycieczki po Irlandii, wycieczki do Polski oraz innych krajów europejskich – byliśmy we Francji, we Włoszech i w Grecji, imprezy sportowe, wymiany młodzieży, konkursy ( szkolne, międzyszkolne i na poziomie krajowym ), turnieje rodzinne, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, dyskoteki (bal karnawałowy), przedstawienia szkole , projekty szkolne , koncerty, spotkania z twórcami kultury i sztuki , warsztaty itp.

Bezpieczeństwo

Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w godz. 8.10-16.30. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczycieli.

Przepływ ludzi przez szkołę jest nadzorowany przez pana woźnego. Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć.

W szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych poza sytuacjami użycia na wyraźne polecenie nauczyciela.  Podczas składania podania należy wypełnić pole dotyczące zgody na publikację wizerunku/nazwiska dziecka. Zwyczajowo i zgodnie z prawem na stronie szkoły pojawia się dużo zdjęć zbiorowych wykonywanych podczas imprez szkolnych. Podajemy także nazwiska dzieci przy okazji konkursów. Jeżeli Państwo nie wyrażą zgody na takie wykorzystanie danych osobowych dziecka, będziemy tego przestrzegać.

Szkoła posiada konto na Facebooku – https://www.facebook.com/Szkolapolskawcork

Tutaj nie zamieszczamy zdjęć dzieci ani innych danych osobowych bez zgody rodzica (j.w.)

Ocenianie

W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa na semestr oraz koniec roku – w trakcie roku szkolnego uczniowie są oceniani w skali 1-6. W klasach 4-8 oraz w liceum uczniowie są oceniani zgodnie z ujętymi w Statucie Szkoły zasadami oceniania. Z ocenami rodzic może zapoznać się na bieżąco w dzienniku elektronicznym, z którego szkoła korzysta.

Komunikacja

Podstawowym kanałem komunikacji z rodzicami są bezpośrednie spotkania z nauczycielami, poczta elektroniczna. Profil na Facebooku z uwagi na publiczny charakter komunikatora służy jako kanał jednokierunkowy, tj. informujący o szkole; nie prowadzimy korespondencji z rodzicami za pośrednictwem FB!