Rekrutacja 2020/2021

Obrazek użytkownika CorkSPK

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

15 lutego 2020r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ może się okazać, że nie ma już miejsc. Rekrutacja kończy się 1 czerwca. Po tym terminie przyjęcie do szkoły będzie uzależnione od tego czy są jeszcze wolne miejsca.

Do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci 7-letnie.

Oto zasady przyjmowania uczniów 6-letnich (szczegóły w Statucie Szkoły)

W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w danym roku kalendarzowym i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie irlandzkim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

Zgłoszenia powinny zawierać:

1.Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły
z:
- klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka

2.Kserokopię skróconego aktu urodzenia.

3.Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej.

.Zgłoszenie należy wysłać na adres: rekrutacjaspkcork@gmail.com

NIE WYSYŁAMY PODAŃ POCZTĄ !!!