Rekrutacja 2020/2021

Obrazek użytkownika CorkSPK

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

15 lutego 2020r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ może się okazać, że nie ma już miejsc. Rekrutacja kończy się 30 czerwca. Po tym terminie przyjęcie do szkoły będzie uzależnione od tego czy są jeszcze wolne miejsca.

Do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci 7-letnie.

Oto zasady przyjmowania uczniów 6-letnich (szczegóły w Statucie Szkoły)

W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w danym roku kalendarzowym i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie irlandzkim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

Zgłoszenia powinny zawierać:

1.Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły
z:
- klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka

2.Kserokopię skróconego aktu urodzenia.

3.Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej.

.Zgłoszenie należy wysłać na adres: rekrutacjaspkcork@gmail.com

NIE WYSYŁAMY PODAŃ POCZTĄ !!!